نشانی: تهران امیر آباد شمالی  پردیس دانشکده های دانشگاه تهران ساختمان انستیتو نفت طبقه ۶

تلفن: ۸۸۲۲۹۴۰۳          فکس:۸۸۲۲۹۳۶۷          کد پستی: ۱۴۳۹۹۵۳۷۵۴