دپارتمان مکانیک:

نیروهای این دپارتمان با تخصصهای مکانیک جامدات و سیالات و نیز ساخت و تولید،  اجرای پروژه­ها را محقق می نمایند.

  • طراحی مفهومی و تفصیلی و تحلیل سازه های مکانیکی با استفاده از نرم افزارهای مرتبط،
  • تهیه اسناد و مدارک مهندسی و تهیه روشهای تست و آزمون برای تجهیزات و دستگاههای طراحی شده
  • ساخت نمونه قطعات و تجهیزات مورد نظر در پروژه های شرکت
  • آنالیز دینامیک سامانه های مکانیکی
  • تحلیل ارتعاشات و طراحی سیستمهای condition monitoring
  • استفاده از سیستمهای نرم افزاری بروز شده به منظور اجرای پروژه ها